Président : Mr Karen KURSHUDYAN

 

Trésorière : Mme Eliane GARGILO-KAZANDJIAN

Trésorière-adjointe : Mme Anahit VARDANYAN

 

Secrétaire : Mr Karen AYOUNTS

 

Conseillers :

Mr Dirhan GARABEDIAN

Mme Elisabeth GARABEDIAN

Mr Robert TORLIGUIN

Mr Richard MAKINADJIAN